Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điểm mới lạ trong sử thi Atâu So Hle, Kơne Gơseng

Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt


      Atâu So Hle, Kơne Gơseng (Hơamon Atâu So Hle, Kơne Gơseng) là sử thi Bahnar được sưu tầm tại Gia Lai. Sử thi này có nhiều đặc điểm rất mới lạ về tên tác phẩm, vai trò của hệ thống nhân vật và hành động của các nhân vật sử thi. Điều đó cho thấy sử thi Bahnar nói riêng, sử thi Tây Nguyên nói chung rất đa dạng và phong phú. Từ Atâu So Hle, Kơne Gơseng có thể mở ra một cách tiếp cận mới về sử thi, nhất là sử thi Tây Nguyên mới sưu tầm.


Toàn văn: PDF