Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đa Nhim: sáng mãi một biểu tượng ngành điện

Ngọc Trang

Tóm tắt


Ngày 15/01/2014, Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi kỷ niệm 50 năm ngày phát điện tổ máy đầu tiên của miền Nam Việt Nam.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756