Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

EVN NPC: Giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Lê Hằng

Tóm tắt


Xây dựng các giá trị văn hóa của doanh nghiệp là yếu tố then chốt để phát triển bền vững với bản sắc riêng. Đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), phương châm hoạt động “Vì sự phát triển cộng đồng”, cho thấy, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) của EVN NPC là phát triển bền vững phải gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng. Đây là nét văn hóa rất riêng khẳng định một phong cách doanh nghiệp của EVN NPC.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756