Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty thủy điện Đồng Nai: Đóng góp ý nghĩa vì an ninh lương thực

Ngọc Thọ

Tóm tắt


Với sản lượng phát điện của cả hai nhà máy Đồng Nai 3 và Đồng Nai vượt xa kế hoạch sản lượng mà taaoj đoang điện lực Việt Nam, tổng công ty phát điện 1 (EVN Genco 1) giao, công ty thủy điện Đồng Nai đã đóng góp không nhỏ cho an toàn, an ninh hệ thống điện quốc gia.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756