Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phú Thọ: Tiếp nhận lưới điện nông thôn nhanh, hiệu quả lớn

Phan Vinh

Tóm tắt


Với sự quan tâm, chi đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và sự nỗ lực, đoàn kết cua tập thể cán bộ công nhân viên, thời gian qua, Công ty Điện lực Phú Thọ đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh điện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận cải tạo, đầu tư nâng cấp lưới điện, nhất là điện hạ áp nông thôn cũng được đơn vị triển khai nhanh chóng, tích cực đã mang lại những hiệu quả lớn.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756