Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty lưới điện cao thế miền Bắc: Hiệu quả trong công tác giảm tổn thất điện năng

Lê Hoa

Tóm tắt


Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty lưới điện cao thế miền Bắc luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện, thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm tổng thất điện năng và tiết kiệm điện.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756