Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lân Ninh Bình đầu tư cho môi trường

Lê Thương

Tóm tắt


Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình là môt trong những đơn vị tiêu biểu của Tập đòan Hóa chất Việt Nam về tự xử lý chất thải nguy hại, bảo vệ môi trường.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756