Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thông tin bất cân xứng trong giao dịch tín dụng ngân hàng

Vũ Thế Hoài

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu về lý thuyết thông tin bất cân xứng và đưa ra ba hệ quả của thông tin bất cân xứng. Từ đó giới thiệu tình trạng thông tin bất cân xứng ở Việt Nam và những giải pháp khắc phục.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756