Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng cổ phần thương mại Quân đội-chi nhánh Kiên Giang

Đỗ Văn Ninh, Thái Ninh, Lê Văn Nghiêm

Tóm tắt


 Bài viết giới thiệu thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng cổ phần thương mại Quân đội-chi nhánh Kiên Giang, từ đó phân tích nguyên nhân và đưa ra những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756