Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc tại công ty Điện lực Nghệ An

Đinh Thị Phượng

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động tại Công ty Điện lực Nghệ An. Số liệu được thu thập thông qua trả lời bằng câu hỏi gồm 220 người lao động, sau đó được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 16.0, được đo lường độ tin cậy bằng hệ số Cronbachs alpha, phương pháp phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756