Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhìn lại tiến trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam

Võ Văn Thuận

Tóm tắt


Bài viết hệ thống lại quá trình phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam, trong đó đề cấp đến yếu tố xây dựng văn bản pháp quy và phát triển nhân lực. Đặc biệt, bái viết cũng cho rằng việc chọn địa điểm và công nghệ là yếu tố quan trọng. Cuối cùng, những thách thức trong tương lai cũng được tác giả phân tích, làm rõ.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756