Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu quá trình lên men ethanol sinh học từ nguồn sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha Sp. sau trích ly protein

Nguyễn Thị Liên, Hoàng Kim Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu đưa ra được điều kiện tối ưu cho quá trình chuyển hóa rong Chaetomorpha sp. sau trích ly protein (bã rong) thành ethanol. Bã rong sau khi được tiền xử lý với H2SO4 sẽ được sử dụng cho quá trình thủy phân và lên men đồng thời để tạo ethanol. Sau quá trình thủy phân và lên men đồng thời (SSF) kết quả thu được các thông số tối ưu cho quá trình thủy phân và lên men đồng thời thu được như sau: nồng độ cơ chất 9% w/v, nồng độ enzyme cellulase 28 FPU/g cơ chất, nồng độ enzyme β-glucosidase 4.5 CBU/g cơ chất, nhiệt độ lên men 370C, thời gian 27.6 giờ, mật độ nấm men 0.2 và pH 5. Kết quả thu được nồng độ ethanol 2.23% v/v, tương ứng hiệu suất lên men theo lý thuyết 84.61% (tính theo lượng glucose có trong nguyên liệu).

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433