Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát các yếu tổ ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp Bacteriocin của vi khuẩn Bacilus subtilis và thử nghiệm khả năng đối kháng trên chủng vibro spp.

Đỗ Thị Hiền

Tóm tắt


Bacillus subtilis  là chủng vi khuẩn có khả năng sinh bacteriocin có hoạt lực cao nhất trong môi trường LB, tốc độ lắc 180 vòng/phút. nguồn nitơ là cao nấm men và pepton, nồng độ muối NaCl 3.5%, pH7, trong thời gian 24 giờ, phương pháp nuôi cấy động. Bacteriocin sinh ra có khả năng kháng khuẩn cao với Vibrio spp. Khả năng kháng khuẩn với Staphylococcus spp., Pseudomonas spp. thấp hơn so với Vibrio spp. Vì vậy, có thể sử dụng chế phẩm thô thu được sau quá trình nuôi cấy  Bacillus subtilis đưa vào thử nghiệm trên ao nuôi tôm, cá để ngăn ngừa một số loại bệnh hiệu quả do các vi khuẩn này gây nên và thay thế cho các chất kháng sinh.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433