Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hàm lượng chì trong trầm tích, nước sông và trong loài cá trê trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một

Lê Thị Phơ

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả xác định hàm lượng chì (Pb) trong 12 mẫu trầm tích, 12 mẫu nước, 12 mẫu cá trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một (năm 2015). Hàm lượng chì được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS. Kết quả cho thấy, tại các vị trí nghiên cứu, hàm lượng chì trong trầm tích dao động từ 14.9367 mg/kg đến 60.2828 mg/kg đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 43:2012/BTNMT; hàm lượng chì trong nước dao động từ 0.0017 mg/L đến 0.0148 mg/L đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2008; hàm lượng chì trong vây cá là cao nhất. Riêng mẫu thịt cá, 66.67% số mẫu (8/12 mẫu) có hàm lượng Pb vượt quá ngưỡng an toàn của QCVN 8-2:2011/BYT.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433