Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng quy trình chuẩn cho hệ thống xử lý nước thải ngành may mặc ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An

Bùi Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Tuyền

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá các thông số của nước thải sau sản xuất của 5 công ty may mặc ngoài khu công nghiệp tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Kết quả cho thấy các thông số TSS, COD, BOD5, N tổng, P tổng, Amoni, Coliform tổng đều vượt so với QCVN 14:2008/BTNMT, cột A , với Kq , Kf = 1.1 trước khi thải ra môi trường . Từ kết quả phân tích các thông số của nước thải trên nghiên cứu đã đề xuất được quy trình chuẩn cho hệ thống xử lý nước thải ngành may mặc ngoài khu công nghiệp cho nhà máy đã có khu nhà ăn và nhà máy không có khu nhà ăn.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433