Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý mô trường ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Takako Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Phạm Thị Thùy Trang

Tóm tắt


Đánh giá nội bộ là công việc thường niên của một tổ chức trước và sau khi đạt được giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Hoạt động đánh giá nội bộ với nhiều cách thức khác nhau chủ yếu dựa vào bảng danh mục và kinh nghiệm của người đánh giá. Hoạt động này chưa được nghiên cứu và đưa ra phương thức cụ thể. Hiện tại theo nhóm tác giả tìm hiểu, chưa có đề tài nghiên cứu nào công bố các phương pháp dùng để đánh giá nội bộ. Thông thường một tổ chức độc lập khi tiến hành đánh giá độc lập một tổ chức khác để cấp chứng chỉ, người ta áp dụng tiêu chuẩn ISO 14011:1997 hướng dẫn đánh giá môi trường và ISO 14031:1999 Quản lý môi trường – Hướng dẫn đánh giá kết quả môi trường dùng làm kim chỉ nam trong công tác đánh giá. Còn đánh giá nội bộ thì vẫn chưa có một hướng dẫn và phương pháp cụ thể. Chính vì thế, nhóm tác giả sau khi nghiên cứu tìm hiểu đã lựa chọn và đề xuất một phương pháp dùng để đánh giá nội bộ có kết quả chặt chẽ nhất mà một số tổ chức quốc tế có chức năng đánh giá thỉnh thoảng áp dụng. Đề tài “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004, đề xuất nâng cấp ISO 14001:2015 tại công ty TNHH Takako Việt Nam”. Mong rằng kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho công ty trong việc chuyển đổi nâng cấp và đạt được chứng nhận ISO 14001:2015. Kết quả nghiên cứu cũng là tài liệu tham khảo đáng tin cậy dùng cho sinh viên ngành môi trường học tập và nghiên cứu.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433