Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát huy giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam từ bài học Saemaul Undong của Hàn Quốc: khi văn hóa trở thành sức mạnh vật chất

Ngô Thị Phương Lan

Tóm tắt


Saemaul Undong là phong trào làng mới được chính phủ Hàn Quốc khởi xướng từ năm 1970 để vực dậy nền kinh tế nông thôn. Đây là chương trình phát triển nông thôn thành công, làm rút ngắn khoảng cách thu nhập nông thôn và thành thị ở Hàn Quốc. Tinh thần Saemaul Undong đã trở thành một di sản của Hàn Quốc và thế giới. Với các giá trị cần cù – tự lực – hợp tác, phong trào Saemaul Undong đã lan tỏa đến nhiều nơi trong đó có Việt Nam. Qua nghiên cứu việc phát huy các giá trị văn hóa nông thôn từ phong trào Saemaul Undong của Hàn Quốc, bài viết đưa ra khuyến nghị các bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Quan điểm bài viết cho là văn hóa sẽ là một sức mạnh vật chất khi chúng ta biết phát huy một cách thích hợp và hiệu quả.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433