Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng các yếu tố tâm lý lên mức độ sử dụng vốn vay của nhà đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ chí Minh

Trần Ngọc Lâm, Đỗ Thị Ý Nhi, Ngô Quang Huân

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu các yếu tố tâm lý tự tin quá mức, lạc quan quá mức, bầy đàn, sợ thua lỗ của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường bất động sản TP.HCM lên mức độ sử dụng vốn vay. Nghiên cứu sử dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 381 nhà đầu tư cá nhân trong năm 2012-2016 và sử dụng phân tích định lượng với mô hình hồi quy Binary Logistic. Kết quả cho thấy bằng chứng về sự tồn tại yếu tố tâm lý lạc quan quá mức và tâm lý tự tin quá mức trong mẫu nghiên cứu, các yêu tố tâm lý bầy đàn, tâm lý sợ thua lỗ và tâm lý tự tin quá mức có ý nghĩa thống kê lên mức độ sử dụng vốn vay của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư có xác xuất sử dụng vốn vay thấp thì càng "bầy đàn" và tự tin hơn, và khi nhà đầu tư có xác xuất sử dụng vốn vay cao thì tâm lý càng sợ thua lỗ. Nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan hệ giữa các yếu tố tâm lý của nhà đầu tư, tâm lý sợ thua lỗ nhường chỗ tâm lý lạc quan, tự tin, "bầy đàn". Khi nhà đầu tư tâm lý không sợ thua lỗ thì tâm lý lạc quan, tự tin, "bầy đàn" càng gia tăng và ngược lại.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433